Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 


Sklep internetowy ARGE, działający pod adresem: www.sklep.arge.pl prowadzony jest przez Arge Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271750, NIP 6792916969, Regon 120383399, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000066033, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł. (dalej: Sklep)


§ 1 Definicje

1. Cena – oznacza cenę danego Towaru brutto, umieszczoną na Stronie Internetowej Sklepu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Klient może kupić Towar od Sprzedawcy). Cena nie uwzględnia kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich. 

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy lub w inny przewidziany Regulaminem sposób, Towaru określonego w Zamówieniu.

4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym Sprzedawca podjął współpracę w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

6. Klient - oznacza osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może zostać zawarta Umowa sprzedaży.

7. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, założony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji; dokonanie Rejestracji o założenie Konta Klienta oznacza zawarcie umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

12. Rejestracja - oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu; przeglądanie Towarów oraz ich zakup w razie wyboru opcji zakupu bez rejestracji i bez logowania nie wymaga Rejestracji 

13. Sprzedawca - oznacza: Arge Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271750, NIP 6792916969, Regon 120383399, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000066033, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł.; telefon +48 12 631 61 10, mail: biuro@arge.pl

14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działające w domenie www.sklep.arge.pl

15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

17. Zamówienie - oznacza zamówienie składane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu; w treści zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów także łączna Cena), miejsce dostawy Towarów oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów wymienionych w treści Zamówienia, za Cenę.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do formularzy i zdjęć Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i zgodny z Regulaminem bądź za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy, w sposób w takiej zgodzie określony.

2. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest dobrowolna, jednak niezbędna w celu utworzenia Konta Klienta lub w celu złożenia Zamówienia.

3. Klient akceptując Regulaminu jest uprawniony i zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronach Internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej ingerowanie w jego zawartość lub elementy techniczne.

4. Zapłata za Zamówienie realizowana jest za pośrednictwem systemów płatności dostępnych u Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci zobowiązani są stosować środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość Klientów. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła.

6. W przypadku, kiedy Zamówienie spełnia łącznie poniższe warunki:

a. należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł,

b. choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,

c. Klient jest podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

- w celu realizacji Zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@arge.pl; złożenie zamówienia na wyżej wskazanych warunkach nie jest możliwe w ramach Sklepu Internetowego.


§ 3. Wymagania techniczne 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Towarów oraz składania Zamówień, zalecane jest:  

a. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub Firefox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” 

b. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 100 kbit/s

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

d. urządzenie z włączoną opcją obsługi okien wyskakujących (pop up)

2. Sprzedawca informuje, iż niespełnienie wymagań technicznych wskazanych w punkcie 1 spowoduje, iż korzystanie ze Sklepu Internetowego może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Sklep może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.  

3. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach „cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu: 

a. Identyfikacji Klientów, którzy dokonali Rejestracji;

b. zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

d. dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej Sklepu;

e. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu)


§ 4. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania Towarów stanowiących ofertę Sklepu Internetowego ani do złożenia Zamówienia, umożliwia jednak dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu, w szczególności takich jak historia Zamówień, status realizacji Zamówień, zapisania danych Klienta (dane do dostawy, dane do faktury).

3. W celu Rejestracji (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając firmę/imię i nazwisko, adres siedziby/adres zamieszkania, adres e-mail oraz Hasło, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.  

4. Po dokonaniu Rejestracji (założeniu Konta Klienta) logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta w Sklepie.

6. W przypadku zmiany danych podanych podczas Rejestracji, Klient zobowiązany jest do dokonania zmiany tych informacji w Koncie Klienta, korzystając z formularza dostępnego w zakładce „MOJE KONTO”. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za ewentualne problemy lub szkody wynikłe z błędnego wprowadzenia przez Klienta jego danych lub niedokonania zmian zamieszczonych w Koncie Klienta.  

7. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest wysłać Sprzedawcy na adres email: sklep@arge.pl wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta Klienta. 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. W przypadku przerwy spowodowanej pracami konserwacyjnymi Sprzedawca zamieści na Stronie Internetowej Sklepu stosowny komunikat. 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody finansowe (w tym także koszty zakupów produktów zastępczych), jakie mogą powstać w wyniku nieterminowego dostarczenia Towarów, niedostępności Towarów lub ich niezgodności z Umową Sprzedaży.


§ 5. Informacje 

1. Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu Dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest Podsumowaniu Zamówienia. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów, kosztach Dostawy oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, kosztów Dostawy, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 


§ 6. Warunki realizacji Zamówień

1. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sklepu Internetowego (za pośrednictwem tego Sklepu) przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień odbywa się Dni Robocze w godzinach  7-15

2. W celu złożenia Zamówienia należy:  

a. wybrać Towar, który jest przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, a przejść do koszyka i kliknąć „Zamów”, 

b. dokonać Rejestracji lub zalogować się albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji,

c. w przypadku zakupu bez rejestracji wpisać dane odbiorcy Towarów oraz adres, na który ma nastąpić Dostawa,

d. wybrać rodzaj Dostawy,

e. wybrać rodzaj dokumentu – paragon / faktura

f. wprowadzić dane do faktury gdy są inne niż dane do odbioru Towarów, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura;

g. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (fakt zapoznania się z regulaminami Klient potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole),

h. kliknąć przycisk: „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

i. wybrać dostępny w Sklepie Internetowym sposób płatności;

j. opłacić Zamówienie w przypadku płatności z góry w jeden z dostępnych w Sklepie sposobów płatności.

3. Przedmiot Zamówienia (Towar) będzie dostarczony Klientowi wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następujący sposób:

a. na adres wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem firm dostawczych (kurierskich) lub

b. za pomocą paczkomatów 

c. przez odbiór własny Klienta pod adresem: Arge Hurtownia Motoryzacyjna, ul. Przemysłowa 5, 38-457 Szczepańcowa 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym Zamówieniem i jedną przesyłką. 

5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Towaru.

6. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu lub w danych zawartych w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.   

7. Po wysłaniu Towaru Sprzedawca poinformuje Klienta na wskazany przez niego adres mailowy, że przesyłka została wysłana podając mu numer listu przewozowego/przesyłki.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów Dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Towarów, kategorii lub ilości zamawianych Towarów.

9. W przypadku braku u dostawcy zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

10. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:   

a. anulowanie Zamówienia w całości (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia); 

b. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach w różnych terminach); koszt tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie ponosi Klient; w takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej informując Klienta o terminie realizacji Zamówienia, kosztach dodatkowej przesyłki oraz zasadach ich zapłaty   

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi Towary, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu lub Koncie Klienta. 

12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata Ceny za Towar została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji Zamówienia w części). 

13. Przez anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, na potrzeby Regulaminu, rozumie się przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedawca może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 11 ust. 1.Regulaminu. 

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych (w tym niedokładnych lub niepełnych danych), w szczególności adresu dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia (Towaru). W takim przypadku Sprzedawca może domagać się od Klienta zwrotu kosztów przesyłki wysłanej na błędnie wskazany przez Klienta adres i zwróconej przez Dostawcę. Klient przyjmuje do wiadomości, iż koszt ten wynosi minimum 12 zł.

15. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem telefonu, pod numerem uwidocznionym przy każdym Towarze; Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub w danych zawartych w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia telefonicznego. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące Ceny (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów także łącznej Ceny), miejsca dostawy Towarów oraz danych Klienta, terminu realizacji zamówienia. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty. W przypadku zamówień telefonicznych wszystkie postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.   


§ 7. Formy płatności 

1. Zapłaty za zakupiony Towar można dokonać przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych udostępnionych przez Sprzedawcę na moment złożenia Zamówienia. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatności potwierdzenia poprawnego wykonania płatności; w przypadku wyboru opcji „przekaz tradycyjny” Klient winien opłacić Zamówienie w terminie 3 dni roboczych, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę. 

2. W przypadku wyboru opcji dostawy, o której mowa w § 6 ust. 3 lit. c (odbiór własny Klienta) zamówienie należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą przed odbiorem zamówienia w kasie mieszczącej się pod adresem: ul. Przemysłowa 5, 38-457 Szczepańcowa, Arge Hurtownia Motoryzacyjna.

3. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem telefonu zapłaty za zakupiony Towar Klient dokonuje przelewem bankowym, na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu w zakładce „Płatność”. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę na jego rachunek bankowy Ceny sprzedaży. Klient winien opłacić Zamówienie w terminie 3 dni roboczych, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.  

4. Sprzedawca informuje niniejszym posiadaczy kart płatniczych, iż ponosi odpowiedzialność za realizację Zamówienia na zasadach wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym za dostawę Towaru objętego Zamówieniem oraz obsługę reklamacji zgodnie z warunkami sprzedaży.   

5. Klient może skorzystać z przyznanego przez Sklep kodu rabatowego na zakupiony Towar.

6. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w którym Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie okresu ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

      7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§ 8. Czas realizacji Zamówień

1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu przedstawiającej dany Towar informację o orientacyjnej liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarami objętymi Zamówieniem. Czas realizacji Zamówienia podawany jest z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich Towarów składających się na Zamówienie i jest uzależniony od dostępności danego Towaru. 

2. W przypadku kiedy czas realizacji Zamówienia będzie dłuższy niż podany na Stronie Internetowej Sklepu, Klient jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.


§ 9. Koszty dostawy

Koszt dostawy Zamówienia do miejsca wskazanego przez Klienta jest uwidoczniony na Stronie Internetowej Sklepu i jest zróżnicowany w zależności od wyboru przez Klienta metody wysyłki, wagi i wielkości zamówionych towarów oraz sposobu płatności. 


§ 10. Uprawnienia Klienta

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. 

Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy (Towaru) na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadość uczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę rzeczy sprzedanej (Towaru). Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą (Towar) na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub skorzystać z formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.sklep.arge.pl  

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy sklep@arge.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

9. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone: 1. pisemnie na adres Sprzedawcy: 38-457 Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 5; 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Sprzedawcy: sklep@arge.pl; 3. składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.arge.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.sklep.arge.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez te osoby żadnych kosztów.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: 38-457 Szczepańcowa ul. Przemysłowa 5

9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego kosztów przewyższających koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

k. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 12. Gwarancja

1. Sprzedawca nie jest producentem sprzedawanych w Sklepie Towarów.

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

3. Sprzedawca wraz z Towarem wydaje Klientowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon albo fakturę. 

4. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) lub za pośrednictwem Sprzedawcy (w takim przypadku Sprzedawca jest pośrednikiem przekazującym reklamację). 


§ 13 Usługi dodatkowe

1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi dodatkowe:

a. Formularz kontaktowy;

b. Newsletter;

c. Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §13 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy. 

4. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy polega na niekorzystaniu z tego Formularza

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. 

7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera m.in. informację o nadawcy, określenie treści przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi dodatkowej Newsletter.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem linku zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przez wysłanie do Sprzedawcy na adres sklep@arge.pl  informacji o rezygnacji z otrzymywania Newsletter’a.

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiającego Klientowi dokonywanie modyfikacji danych, które podał podczas Rejestracji, jak również dostęp do aktywności Klienta w Sklepie Internetowym.

10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, zostanie ono usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług dodatkowych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług dodatkowych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług dodatkowych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług dodatkowych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 14 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.


§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o których mowa w § 13 Regulaminu) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 16 Kontakt ze Sprzedawcą

We wszystkich sprawach dotyczących działania Sklepu Internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą na następujący sposób:

a. pisemnie, na adres: Arge Paliwa spółka z o.o. ul. Przemysłowa 5 38-457 Szczepańcowa 

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Sprzedawcy: sklep@arge.pl 

c. za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.arge.pl

d. telefonicznie, pod numerem tel. 608 323 238


§ 17 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są to w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (wykaz podmiotów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Ponadto Sprzedawca informuje, że pod adresem Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska (europa.eu) istnieje możliwość skorzystania z rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu lub nowego regulaminu zostaną zrealizowane na podstawie Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu będą wchodzić w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub nowego regulaminu o takich zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej link do tekstu zmienionego Regulaminu lub tekstu nowego regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu lub tekstu nowego regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.